Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, sâu sát, quyết liệt hơn nữa đối với công tác giảm nghèo

Đó là một trong những kiến nghị của Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đối với các địa phương sau khi kết thúc đợt kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững năm 2019.

Nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại các địa phương; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nội dung hoạt động của Chương trình theo kế hoạch..., từ ngày 24/5 - 4/6/2019, Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Ban Chỉ đạo) tỉnh đã tiến hành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 tại các huyện trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra tại các địa phương, cấp huyện và cấp xã đều thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban quản lý theo đúng quy định; xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho thành viên BCĐ, Ban quản lý phụ trách địa bàn xã, thôn; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2019, ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện Chương trình. Một số huyện xây dựng kế hoạch của BCĐ huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện Chương trình tại cấp xã (huyện Bạch Thông, Chợ Đồn). Việc cam kết thực hiện hoàn thành các mục tiêu và giải ngân nguồn vốn của Chương trình đã được các xã ký cam kết và chịu trách nhiệm trước UBND huyện.

Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ UBND các huyện, thành phố đã tập trung triển khai phân bổ kịp thời cho cấp xã (tháng 4/2019 UBND cấp huyện hoàn thành việc phân bổ vốn cho các đơn vị trực thuộc và UBND các xã). UBND các huyện đã giao cơ quan chuyên môn trực thuộc tham mưu và hỗ trợ giúp đỡ các xã trong quá trình tổ chức thực hiện, Phòng Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ các xã về xây dựng và triển khai các mô hình, dự án phát triển sản xuất; Phòng Kinh tế hạ tầng, Văn phòng HĐND và UBND (huyện Chợ Đồn) hỗ trợ giúp đỡ các xã trong việc triển khai các công trình hạ tầng quy mô nhỏ. Tuy nhiên, tiến độ triển khai của các xã rất chậm; tính từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra hầu hết các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo của các xã chưa trình UBND huyện phê duyệt để triển khai thực hiện; các công trình chủ yếu đang triển khai ở bước khảo sát, lập dự toán, chuẩn bị đấu thầu…

Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo được các huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, đã có gần 6.000 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất với doanh số cho vay 180 tỷ đồng; 60 hộ vay vốn hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Chính phủ với doanh số cho vay 1,5 tỷ đồng; 169 hộ vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài với doanh số cho vay 8,800 tỷ đồng; 3.200 lao động được giải quyết việc làm; 191.712 đối tượng chính sách xã hội được cấp thẻ BHYT; 103.474 lượt người nghèo được khám chữa bệnh; 16.903 lượt học sinh được miễn giảm học phí; 5.334 lượt học sinh được hỗ trợ tiền ở; 10.276 lượt học sinh được hỗ trợ lương thực …; 23 lượt người thuộc hộ nghèo, 69 lượt người là dân tộc thiểu số và 16 lượt người có công với cách mạng, cận nghèo…có đơn yêu cầu đã được trợ giúp pháp lý. Các huyện đã phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Chính phủ với tổng số hộ 482 hộ; phê duyệt danh sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội 16.949 lượt hộ…

Theo báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh, tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo tại các địa phương còn một số tồn tại như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai ở một số địa phương đối lúc chưa thật sự sâu sát quyết liệt, thiếu các giải pháp cụ thể trong quản lý, điều hành; việc triển khai thực hiện Chương trình chậm so với cùng kỳ năm 2018; một số xã, thị trấn chưa cập nhật kịp thời các văn bản hướng dẫn mới của Trung ương, của tỉnh cho nên triển khai các mô hình, dự án lúng túng; sự phối hợp giữa các cơ quan chủ thể đầu mối thực hiện các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và đầu tư ở một địa phương đôi lúc chưa chặt chẽ, chưa chủ động; việc giao nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất (Chương trình 135) chi tiết danh mục dự án, địa bàn thực hiện (xã, thôn) khó khăn cho các địa phương trong quá trình thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát của BCĐ các cấp còn hạn chế, chưa kịp thời nắm tiến độ triển khai, phát hiện những phát sinh khó khăn, vướng mắc của cơ sở để giải quyết, xử lý…

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, sâu sát, quyết liệt hơn nữa đối với công tác giảm nghèo. Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, cơ sở đẩy nhanh tiến độ triển khai, tổ chức thực hiện các nguồn vốn được giao; đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đúng mục tiêu, đúng quy định của Nhà nước. Các thành viên BCĐ cấp huyện, Ban quản lý cấp xã nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc phụ trách địa bàn. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Chương trình, lồng ghép Chương trình MTQG giảm nghèo với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ đến các đối tượng thụ hưởng, đồng thời hỗ trợ thực hiện giảm nghèo đa chiều. Các địa phương cần thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền. BCĐ các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo định kỳ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, cơ sở; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người nghèo, đảm bảo tiến độ, mục tiêu và đúng quy định. Triển khai tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, phản đúng thực trạng nghèo của địa phương…/.

Hương Dịu
Nguồn: