Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác giảm nghèo; ý thức của người dân tự vươn lên thoát nghèo; thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, dân tộc và nhóm dân cư, ngày 26/4/2016, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (Nghị quyết số 05-NQ/TU).

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững và các nội dung trong Nghị quyết số 05-NQ/TU, UBND tỉnh, các huyện, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo, các xã, phường, thị trấn thành lập Ban quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; ban hành các quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để chỉ đạo tổ chức thực hiện. HĐND tỉnh đã ban hành 04 Nghị quyết về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. UBND tỉnh đã ban hành Đề án thực hiện, kế hoạch 5 năm, hàng năm và các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình; các sở, ngành chức năng đã ban hành văn bản hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các chính sách, dự án của chương trình hiệu quả, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo.

Tại cấp huyện, xã, các địa phương đều ban hành kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm thực hiện chương trình; một số huyện ban hành nghị quyết chuyên đề thực hiện công tác giảm nghèo và lồng ghép các nguồn lực để thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Người dân tích cực phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/TU đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể quan tâm, trở thành nhiệm vụ, mục tiêu ưu tiên được cụ thể hóa thành Nghị quyết của HĐND, kế hoạch của UBND các cấp và từng đơn vị. Sau 03 năm (2016 - 2018) thực hiện Nghị quyết, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từ 29,40% năm 2016 xuống còn 21,88% cuối năm 2018 (giảm 7,52%), bình quân mỗi năm giảm 2,51%, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền cấp xã chưa thật sự quan tâm vào cuộc chỉ đạo quyết liệt nên việc tổ chức thực hiện chương trình chưa cụ thể. Một số địa phương chưa giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan chuyên môn trực thuộc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo đối với những công trình, dự án do cấp xã làm chủ đầu tư. Hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp còn mờ nhạt, chưa chỉ đạo sâu sát, quyết liệt đối với công tác này; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của chương trình nên một số khó khăn, vướng mắc tại cơ sở chưa được tháo gỡ, hướng dẫn kịp thời.

Nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 05 về thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, các đơn vị, địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác giảm nghèo; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trong việc thực hiện công tác giảm nghèo; đưa mục tiêu giảm nghèo là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu các địa phương; tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các nội dung hoạt động của Chương trình giảm nghèo.

Cấp huyện và cấp xã làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chương trình, xác định cụ thể mục tiêu giảm nghèo, số hộ đăng ký thoát nghèo, số hộ dự kiến có khả năng thoát nghèo, nguồn vốn thực hiện, số mô hình, dự án triển khai, số công trình đầu tư… để từ đó đề ra các giải pháp thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành, cán bộ theo dõi, giúp đỡ, đồng thời tập trung nguồn lực, định hướng thực hiện. Các huyện, thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan chuyên môn trực thuộc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo đối với những công trình, dự án do cấp xã làm chủ đầu tư. Định hướng cho cấp xã xây dựng các dự án, mô hình phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế và nhu cầu của thị trường, gắn với quy hoạch sản xuất vùng, gắn với chương trình OCOP và hợp tác xã, cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ giúp đỡ cấp xã trong suốt quá trình thực hiện.

Ban Chỉ đạo các cấp tập trung chỉ đạo sát sao các nội dung của chương trình; xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ kiểm tra giám sát theo định kỳ việc triển khai các chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo để kịp thời chấn chỉnh những sai sót, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở.

Vừa qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố (tại văn bản số 1752/UBND-VXNV ngày 08/4/2019) đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được phân công chủ trì chỉ đạo tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo; các dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tiếp tục triển khai thực hiện và lồng ghép các hoạt động của ngành với Chương trình giảm nghèo để thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo...Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo tại địa phương; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo nâng cao thu nhập cho người nghèo; các giải pháp hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, thông tin...); quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho huyện nghèo, xã, thôn/bản đặc biệt khó khăn...

Trước đó, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững, tháng 3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019; yêu cầu các cấp, các ngành nâng cao vai trò trách nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, đề ra các giải pháp đồng bộ, toàn diện đảm bảo tính khả thi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương./.

Hương Dịu
Nguồn: