Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo

Ngày 15/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 481/KH-UBND tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019.

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực nhằm trang bị những kỹ năng, kiến thức cơ bản cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, cán bộ thực hiện triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo cấp huyện, xã và các tổ, nhóm đang thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh./.

Minh Hiệp
Nguồn: