Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hơn 128 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135 năm 2019

Năm 2019, UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 cho Ban Dân tộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố với tổng kinh phí 128.321 triệu đồng; trong đó vốn sự nghiệp là 31.789 triệu đồng; vốn đầu tư là 96.532 triệu đồng.

Từ nguồn vốn đầu tư (96.532 triệu đồng) cùng với nguồn vốn khác, hiện nay, các địa phương đang triển khai đầu tư xây dựng 181 công trình (17 công trình chuyển tiếp; 164 công trình khởi công mới) với 104 công trình giao thông; 43 công trình thủy lợi; 01 công trình điện, 21 công trình nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; 07 công trình giáo dục; 04 công trình nước sinh hoạt và 01 công trình khác.

Đối với nguồn vốn sự nghiệp, các địa phương đang triển khai thực hiện 141 Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và 27 Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo với tổng kế hoạch vốn 22.222 triệu đồng. Có tổng số 3.817 hộ được hưởng lợi từ các dự án, trong đó có 1.175 hộ nghèo; 1.084 hộ cận nghèo và 558 hộ mới thoát nghèo. Thực hiện duy tu bảo dưỡng 183 công trình; trong đó có 90 công trình giao thông; 34 công trình thủy lợi; 14 công trình nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; 01 công trình y tế; 22 công trình giáo dục; 18 công trình nước sinh hoạt; 04 công trình khác với tổng kế hoạch vốn 6.355 triệu đồng.

Với kế hoạch vốn 3.212 triệu đồng, dự kiến trong năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các ngành chức năng liên quan và các địa phương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho khoảng trên 3.380 lượt cán bộ cơ sở và cộng đồng./.

Bích Huệ
Nguồn: