Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Những năm qua, nhờ thực hiện tốt Chương trình 135, diện mạo vùng dân tộc và miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có những chuyển biến tích cực, trong đó có cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể.

Xem tiếp


Thực hiện Tiểu dự án 3 “Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; thôn bản đặc biệt khó khăn” thuộc Dự án 2 Chương trình 135, từ năm 2016 đến năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng

Xem tiếp


Thời gian qua, các hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được triển khai hiệu quả đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác cải thiện, từng bước nâng cao điều kiện sống, góp phần quan trọng vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Xem tiếp


Giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn được Trung ương hỗ trợ 761.692 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển) để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ tại 03 huyện nghèo (Ba Bể, Pác Nặm, Ngân Sơn).

Xem tiếp


Năm 2019, các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các địa phương đã vào cuộc đồng bộ để triển khai công tác giảm nghèo, do vậy kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019 đạt được khá tốt, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh cuối năm 2019 là 19,57% giảm so với đầu năm là 2,31%.

Xem tiếp


Năm 2020, tổng nguồn vốn kế hoạch thực hiện Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 là 83.879 triệu đồng.

Xem tiếp


Năm 2019, công tác giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn quan tâm chỉ đạo ngay từ đầu năm

Xem tiếp


Nhằm giúp các hộ mới thoát nghèo có thêm điều kiện về nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững, ngày 21/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

Xem tiếp


Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo năm 2020. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Xem tiếp


Ngày 18/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 229/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, tổng số hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh năm 2019 là 15.722 hộ, chiếm 19,56%, tổng số hộ cận nghèo là 9.106 hộ, chiếm 11,34%.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối