Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Kạn phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn hộ có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công thuộc diện hộ nghèo

Theo kết quả rà soát và báo cáo của các địa phương, toàn tỉnh Bắc Kạn có 329 hộ người có công thuộc diện nghèo, trong đó có 310 hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và 19 hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Các hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công chủ yếu là người cao tuổi, sức khỏe yếu, không có khả năng lao động hoặc có khả năng lao động nhưng năng suất hiệu quả không cao, thiếu lao động sản xuất; một số ít hộ con cháu chưa có việc làm ổn định để tăng nguồn thu nhập hoặc có thành viên trong gia đình mắc tệ nạn xã hội, lười lao động dẫn đến đói nghèo.

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn hộ có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công thuộc diện hộ nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư tại cộng đồng nơi cư trú; hạn chế các hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công rơi xuống ngưỡng nghèo và phát sinh nghèo, tháng 11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng giai đoạn 2019-2020.

Đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nông Thị Lềm (tại huyện Ngân Sơn) nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Theo Kế hoạch, để thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương và các ngành có liên quan thực hiện hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập cho các hộ theo từng nguyên nhân dẫn đến nghèo như: Thiếu phương tiện sản xuất, thiếu việc làm, không biết cách làm ăn; có người ốm đau mắc bệnh dài ngày, có người già cả, có người khuyết tật (nhóm đối tượng bảo trợ xã hội); thiếu lao động, có đông người ăn theo; có người mắc tệ nạn xã hội và các nguyên nhân khác.

Cùng với việc được hỗ trợ sản xuất để nâng cao thu nhập, các hộ nghèo sẽ được hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như hỗ trợ về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, hỗ trợ tiếp cận thông tin. Riêng đối với nội dung hỗ trợ về nhà ở, ngoài các chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước giúp đỡ về nhà ở cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, hoặc từ Quỹ “Vì người nghèo” ưu tiên trước hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành mục tiêu 66 hộ đảm bảo chất lượng về nhà ở, 48 hộ đảm bảo diện tích về nhà ở.

Hỗ trợ các hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công giảm nghèo, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hiện hành đối với hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, đảm bảo toàn bộ người có công trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách đúng quy định pháp luật; thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” để quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách người có công, trong đó có các hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công.

Để hoàn thành các mục tiêu thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng giai đoạn 2019-2020, UBND tỉnh đã xác định rõ các giải pháp thực hiện và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, các địa phương. Theo đó, cùng với việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công với các hoạt động cụ thể, thiết thực. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về sự hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ người có công với cách mạng từ đó nâng cao trách nhiệm của các cơ quan đơn vị và cộng đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm đồng thuận của các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân; xác định việc chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ đầu tư, các Chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo trong đó ưu tiên đối tượng thực hiện là các hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công để từng bước giúp họ có nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo. Tích cực xã hội hóa, huy động các nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công vươn lên thoát nghèo. …/.

Hương Dịu
Nguồn: