Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2017

Kèm theo Quyết định số : 397/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017  của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc KạnSTTĐơn vị


Số hộ nghèo đầu năm 2016

Mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo

Tổng số hộ
(hộ)

Hộ nghèo   (hộ)

Tỷ lệ
(%)

Hộ nghèo giảm (hộ)

Tỷ lệ (%)

1

Thành phố Bắc Kạn

11.125

320

2,88

30

0,27

2

Huyện Na Rì

9.875

3.531

35,76

332

3,36

3

Huyện Bạch Thông

8.410

2.021

24,03

190

2,26

4

Huyện Pác Nặm

6.850

3.070

44,82

288

4,21

5

Huyện Chợ Mới

10.120

2.360

23,32

222

2,19

6

Huyện Ngân Sơn

7.251

3.347

46,16

240

3,31

7

Huyện Chợ Đồn

12.830

2.534

19,75

238

1,86

8

Huyện Ba Bể

11.739

3.626

30,89

407

3,47

 

Tổng

78.200

20.809

26,61

1.955

2,50

 

Tác giả: 
Nguồn: