Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2016

(Kèm theo Quyết định số: 658/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)STT

 


Đơn vị

Số hộ nghèo đầu năm 2016

Mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo

Tổng số hộ

Hộ nghèo

Tỷ lệ

Hộ nghèo giảm (hộ)

Tỷ lệ giảm (%)

1

Thành phố Bắc Kạn

10.910

349

3,20

30

0,27

2

Huyện Na Rỳ

9.771

3.995

40,89

340

3,48

3

Huyện Bạch Thông

8.363

2.200

26,31

187

2,24

4

Huyện Pác Nặm

6.692

3.402

50,84

289

4,32

5

Huyện Chợ Mới

10.008

2.540

25,38

216

2,16

6

Huyện Ngân Sơn

7.165

3.651

50,96

240

3,35

7

Huyện Chợ Đồn

12.691

2.613

20,59

222

1,75

8

Huyên Ba Bể

11.621

3.956

34,04

407

3,50

 

Tổng số

77.221

22.706

29,40

1.931

2,50

Nguồn: 

Tin bài mới: