Skip Ribbon Commands
Skip to main content

239849

Nỗ lực thoát nghèo của huyện có tiềm năng du lịch

Là huyện có nhiều tiềm năng về rừng cũng như phát triển du lịch, những năm qua, huyện Ba Bể đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giảm nghèo bền vững, tăng thu nhập và phát triển kinh tế địa phương. Giai đoạn 2018 - 2020, huyện Ba Bể cùng với 8...

Huyện Ngân Sơn nỗ lực giảm nghèo

Sau 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Ngân Sơn giảm được 12,74% (từ 50,96% đầu năm 2016 xuống còn 38,22% cuối năm 2018). Kết quả đáng mừng trên cho thấy những...

Pác Nặm: Bình quân giảm hộ nghèo được 4%/năm

Thông qua các chính sách, nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình 135, 30a, nông thôn mới, tín dụng ưu đãi… và sự nỗ lực vươn lên của người dân, giai đoạn 2016 - 2018, tỉ lệ hộ nghèo của huyện Pác Nặm đã giảm từ 50,84% xuống còn 38,84%, bình quân mỗi năm...

Bắc Kạn đạt nhiều kết quả trong giảm nghèo bền vững

Trong những năm qua, nhờ sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, sự chung tay góp sức của cộng đồng…, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã đạt nhiều kết quả khả quan, qua đó giúp cho người nghèo vươn lên ổn...

Giảm nghèo bền vững ở thành phố Bắc Kạn

Là địa phương đi đầu trong tỉnh về công tác giảm nghèo, thành phố Bắc Kạn đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ này một cách bền vững. Những năm qua, thành phố Bắc Kạn luôn thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo.

Tin tức giảm nghèo

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

Thực hiện Nghị quyết số 05 -NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (Nghị quyết số 05-NQ/TU), công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Sau 03 năm (2016 -...