Skip Ribbon Commands
Skip to main content

414195

Bắc Kạn phấn đấu đến cuối năm 2020 không còn hộ có thành viên thuộc đối tượng...

Theo kết quả rà soát và báo cáo của các địa phương, toàn tỉnh Bắc Kạn có 329 hộ người có công thuộc diện nghèo, trong đó có 310 hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và 19 hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản

Phát huy hiệu quả nguồn Quỹ “Vì người nghèo”

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong những năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Kạn đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp...

Thành phố Bắc Kạn: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi góp...

Bốn năm qua (2016 - 2019), phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tính năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều những mô hình làm...

Huy động các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên...

Bắc Kạn là một trong những tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao trong cả nước; vì vậy những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, công tác chăm lo, thực hiện các chế độ, chính sách cho người nghèo đã được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm...

Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo ở Ba Bể

Đóng vai trò quan trọng trong giảm nghèo bền vững, những năm qua, tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện có nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập,...