Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh triển khai công tác giảm nghèo năm 2020

Ngày 04/3/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo năm 2020. Đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, công tác giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo ngay từ đầu năm. Các ngành chức năng theo nhiệm vụ được phân công đã ban hành các văn bản và tổ chức tập huấn hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp thực hiện chính sách, dự án, tiểu dự án của Chương trình; trong quá trình thực hiện đã kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Các địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình; trong đó xác định số hộ nghèo dự kiến thoát nghèo có địa chỉ cụ thể, gắn các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, các mô hình giảm nghèo nhân rộng để tổ chức thực hiện…

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các chương trình, dự án giảm nghèo được triển khai thực hiện có hiệu quả, sự nỗ lực vươn lên của người dân, năm 2019 toàn tỉnh đã giảm được 2,31% hộ nghèo còn 19,57% hộ nghèo. Trong đó tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập chiếm 96,1%; tỷ lệ hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản chiếm 3,9%.

Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu đạt các mục tiêu: Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,5%, trong đó các huyện nghèo, xã nghèo phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,5-4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45%; có 5.000 người được giải quyết việc làm mới; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,5%; đến cuối năm 2020 thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo cho toàn bộ hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công; tăng thêm 08 trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả công tác giảm nghèo năm 2019, trong đó chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác giảm nghèo ở cơ sở; các giải pháp thực hiện đạt mục tiêu giảm nghèo năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá công tác giảm nghèo năm 2019 được các đơn vị, địa phương thực hiện khá tốt. Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục như: Tiến độ giải ngân các chương trình, dự án chậm; cách quản lý, điều hành tại một số đơn vị, địa phương không thống nhất, thiếu tập trung; việc đánh giá mô hình giảm nghèo chưa được thực hiện…

Để làm tốt hơn công tác giảm nghèo trong năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác giảm nghèo; quan tâm công tác đào tạo nghề; tập trung giải ngân các nguồn vốn; đối với việc triển khai các dự án, mô hình sản xuất giảm nghèo, cấp ủy, chính quyền các địa phương phải tham gia lựa chọn mô hình, dự án phù hợp với thực tế địa phương, phù hợp với quy hoạch sản xuất theo vùng và phù hợp, đồng bộ với Chương trình OCOP cũng như phát triển hợp tác xã; quan tâm xóa hộ nghèo cho gia đình người có công …/.

Hương Dịu
Nguồn: