Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai đầu tư 151 công trình hạ tầng thuộc nguồn vốn Chương trình 135 năm 2020

Năm 2020, tổng nguồn vốn kế hoạch thực hiện Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 là83.879 triệu đồng.

Đối với số vốn tỉnh đã phân bổ (65.941,2 triệu đồng), các địa phương đang triển khai thực hiện đầu tư cho 151 công trình, gồm 130 công trình khởi công mới, 21 công trình chuyển tiếp (với 88 công trình giao thông; 32 công trình thủy lợi; 21 công trình nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; 05 công trình giáo dục; 03 công trình nước sinh hoạt; 02 công trình khác).

Trong đó, có 87 công trình giao chocấp xã làm chủ đầu tư (07 công trình chuyển tiếp, 80 công trình khởi công mới).

Hiện nay, các chủ đầu tư đang thống kê khối lượng, hoàn thiện hồ sơ để giải ngân các công trình chuyển tiếp chuẩn bị các thủ tục đầu tư để thi công đối với các công trình khởi công mới./.

Bích Huệ
Nguồn: