Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Toàn tỉnh hiện còn 290 hộ nghèo thuộc diện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Theo kết quả rà soát tại thời điểm tháng 9 năm 2019, toàn tỉnh có 329 hộ người có công với cách mạng thuộc diện nghèo, trong đó có 310 hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng giai đoạn 2019 – 2020, các sở, ngành chức năng, các địa phương đã xây dựng các nội dung và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa chăm sóc người có công với cách mạng, từ đó huy động, tập trung các nguồn lực thực hiện trợ giúp các hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thoát nghèo bền vững.

Trên cơ sở xác định rõ nguyên nhân nghèo của từng nhóm hộ, các đơn vị, địa phương đã có các giải pháp cụ thể để hỗ trợ. Cụ thể như, đối với các hộ nghèo do thiếu phương tiện sản xuất, thiếu việc làm, không biết cách làm ăn đã được hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hồ sơ vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc thông qua hình thức tín chấp các tổ chức đoàn thể; được tham gia đào tạo nghề, giáo dục định hướng, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng và đi làm việc tại các công ty trong nước.

Số hộ nghèo có người ốm đau mắc bệnh dài ngày, có người già cả, người khuyết tật được quan tâm thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội như trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện…

Số hộ nghèo do thiếu lao động, có đông người ăn theo được chính quyền và các hội đoàn thể cùng với gia đình, dòng tộc hỗ trợ giúp đỡ tham gia lao động sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống; vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nhận đỡ đầu những hộ nghèo trong nhóm để cùng trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn cách làm ăn vươn lên trong cuộc sống...

Đối với các đối tượng thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sinh hoạt vệ sinh, tiếp cận thông tin cũng đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm hỗ trợ với nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả.

Nhờ vậy đến nay, toàn tỉnh còn 290 hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, giảm 39 hộ so với thời điểm tháng 9 năm 2019.

Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020, thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo đối với 290 hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cho các đối tượng.

Để hoàn thành mục tiêu này, cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm đồng thuận của các cấp, các ngành, các tổ chức và nhân dân; gắn thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công với phong trào “Cả nước chung tay vì Người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ đầu tư, các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo, trong đó ưu tiên đối tượng là các hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công để từng bước giúp họ có nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo; tích cực xã hội hóa, huy động các nguồn lực, đồng thời phân công các đơn vị, tổ chức, cá nhân theo dõi, giúp đỡ từng địa bàn và từng hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công; thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện./.

Bích Huệ
Nguồn: