Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tín dụng chính sách xã hội góp phần quan trọng vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, các hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được triển khai hiệu quả đã tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác cải thiện, từng bước nâng cao điều kiện sống, góp phần quan trọng vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn đang từng bước phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng GRDP hàng năm bình quân đạt gần 7%/năm, các nguồn lực huy động phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội ngày càng được tăng cường. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 2-3%. Những kết quả đã đạt được, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới là nhờ có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt từ Trung ương đến địa phương; sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền các huyện thành phố và các xã, phường, thị trấn nhất là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn đối với các chính sách phát triển kinh tế; đặc biệt là tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngân hàng CSXH tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất

Tập trung huy động các nguồn lực để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, bên cạnh việc tranh thủ tối đa nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách từ Trung ương chuyển về, hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo bố trí ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Bên cạnh đó, Chi nhánh NHCSXH đã tập trung huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ dân cư, các tổ chức kinh tế, đặc biệt là huy động tiền gửi thông qua tổ Tiết kiệm và vay vốn để bổ sung nguồn vốn cho vay.Tính đến 31/3/2020, tổng nguồn vốn đạt 2.096 tỷ đồng, tăng 620 tỷ đồng so với 31/12/2015, tốc độ tăng trưởng bình quân 8,40%/năm.

Những năm qua, để thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH các huyện tập trung nhân lực, phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn và các bên liên quan giải ngân, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tham mưu kịp thời cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh phân bổ nguồn vốn cho các huyện, thành phố...

Nhằm nâng cao chất lượng lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, công tác kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp luôn được quan tâm thực hiện. Thông qua đó, Ban đại diện các cấp đã kịp thời xử lý khắc phục những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; giúp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp và nhân dân hiểu, thực hiện đúng chính sách tín dụng và hướng dẫn nghiệp vụ của NHCSXH.Ngân hàng CSXH tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như: Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, công tác đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng, củng cố hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động các đơn vị nhận ủy thác, chú trọng công tác nâng cao chất lượng tín dụng.

Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ luôn được Chi nhánh NHCSXH tỉnh quan tâm chú trọng. Do đó, chất lượng công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ được nâng lên cả về chất lượng và số lượng, các đơn vị tuân thủ, chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và quy chế, quy trình nghiệp vụ của ngành, các tồn tại, sai sót trên các mặt nghiệp vụ đã giảm rõ rệt, không phát sinh các vụ việc vi phạm, thể hiện sự nghiêm túc trong chấp hành cơ chế, nghiệp vụ, chỉnh sửa và tự chỉnh sửa sau thanh tra, kiểm tra.

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện đầy đủ các nội dung đã ủy thác, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và chính quyền địa phương trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội; hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn dân chủ, công khai, minh bạch; tăng cường kiểm tra, giám sát, trước, trong và sau khi cho vay, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn vay có hiệu quả; đặc biệt các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã đã nghiêm túc thực hiện kiểm tra việc sử dụng vốn vay của 100% các món vay mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày NHCSXH giải ngân cho hộ vay.

Nhằm nâng cao hiệu quả vốn vay, công tác truyền thông về hoạt động tín dung chính sách xã hội được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện. Ngoài thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các cuộc họp giao ban, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; niêm yết công khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội tại Điểm giao dịch xã và tại 100% hội trường các thôn, bản, tổ dân phố...

Một số địa phương đã thực hiện tốt việc lồng ghép, phối hợp giữa chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước với các chính sách khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng tập trung phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh có trên 75.600 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng chính sách xã hội, doanh số cho vay đạt trên 2.600 tỷ đồng. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có thêm nhiều cơ hội để tạo ra việc làm mới, ngành nghề mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, tự họ vươn lên thoát nghèo, làm cho bộ mặt nông nghiệp, nông thôn thực sự khởi sắc, góp phần hạn chế hoạt động tín dụng đen và tạo sự ổn định xã hội ở nông thôn. Từ năm 2016 đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 54.068 hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống; 377 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; góp phần tạo việc làm cho 4.806 lao động; giúp 1.221 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng mới và cải tạo sửa chữa hơn 30 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; xây dựng mới được 848 căn nhà cho hộ nghèo.

Từ nguồn vốn vay, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị trên địa bàn. Nếu như đầu năm 2016, toàn tỉnh còn 29,40% hộ nghèo và 12% hộ cận nghèo thì đến năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 19,56% và hộ cận nghèo còn 11,34%.

Với những kết quả đạt được trong thời gian quan, tín dụng chính sách xã hội đã thực sự khẳng định được vai trò quan trọng trong công cuộc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, là địa chỉ tin cậy cung cấp tín dụng chính sách cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác./.

Hương Dịu
Nguồn: