Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Bắc Kạn: Kết quả công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2018

Trong 3 năm qua (2016 - 2018), thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố đã giảm từ 2,88% năm 2016 xuống còn 2,24% năm 2018. Thành phố Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 2%.

Đây là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đối với công tác giảm nghèo trong những năm qua. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30/6/2018 về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020. Từ năm 2016 đến nay, thành phố xây dựng kế hoạch giảm nghèo từng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể trong quá trình thực hiện cho từng phòng, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn thành phố và UBND các xã, phường; giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các đơn vị, cá nhân phụ trách.

Nhằm thống nhất trong công tác chỉ đạo, Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo (Ban Chỉ đạo) thành phố được thành lập với đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng ban; 100% các xã, phường đều thành lập Ban Chỉ đạo; các Ban Chỉ đạo luôn được củng cố, kiện toàn, bổ sung kịp thời và đều có kế hoạch hoạt động cụ thể.

Người dân thành phố Bắc Kạn tích cực thực hiện các mô hình phát triển kinh tế để tăng thu nhập, nâng cao đời sống.
Ảnh: Người dân thôn Bản Rạo, xã Xuất Hóa có nguồn thu đáng kể từ thâm canh cây mơ vàng

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về công tác giảm nghèo luôn được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức, ý chí tự vươn lên thoát nghèo của người dân.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, thành phố Bắc Kạn đã áp dụng tiêu chí đánh giá hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều ban hành tại Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Chính phủ. Trong kết quả điều tra, rà soát hàng năm đã đo lường được hộ nghèo, cận nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các chế độ chính sách đề ra. Căn cứ vào các chỉ số thiếu hụt của hộ nghèo đã giúp cho các ngành đều có kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo thực hiện chính sách cụ thể hơn. Thông qua điều tra, rà soát, các hộ nghèo thiếu hụt những chỉ số tiếp cận cơ bản sẽ được các ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ có kế hoạch hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, từ năm 2016 - 2018, thành phố đã hỗ trợ 47 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, đa dạng hóa mô hình sinh kế với tổng kinh phí 151 triệu đồng. Thành phố cũng đã quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường nông thôn Kha Bản (xã Huyền Tụng), tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân địa phương phát triển sản xuất, cải thiện đời sống.

Chương trình tập huấn, nâng cao năng lực và truyền thông giảm nghèo được thành phố thực hiện có hiệu quả. Trong 3 năm qua, thành phố đã tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực và truyền thông giảm nghèo cho hơn 1.000 lượt cán bộ Ban Chỉ đạo thành phố và các xã, phường, thôn, tổ dân phố.

Ngoài nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố chủ yếu là do nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, thành phố cũng đã huy động được nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc thành phố đều huy động các nguồn lực hỗ trợ của các tổ chức chính trị, xã hội, nhân dân trên địa bàn ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Số tiền ủng hộ được dùng để hỗ trợ người nghèo làm nhà ở, sửa chữa nhà ở, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, công trình nước sinh hoạt… Các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố cũng đã theo chức năng, nhiệm vụ của ngành tổ chức các hoạt động hỗ trợ người nghèo tại địa phương.

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố đã giảm từ 2,88% (320 hộ) năm 2016 xuống còn 2,24% (257 hộ) năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo ở thành phố còn gặp khó khăn khi hiện nay, 61,3% số hộ nghèo của thành phố là người cao tuổi, đơn thân, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng thoát nghèo; nguồn vốn được phân bổ cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững còn ít, định mức hỗ trợ cho các hộ còn thấp chưa đủ để nâng mức sống thoát nghèo cho các hộ dân, các công trình thực hiện còn hạn chế… ảnh hưởng đến kết quả giảm nghèo của thành phố.

Trong thời gian tới, thành phố Bắc Kạn tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn chỉ còn 2%./.

Hương Dịu
Nguồn: