Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Năm 2019, công tác giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn quan tâm chỉ đạo ngay từ đầu năm. Các ngành chức năng theo nhiệm vụ được phân công đã ban hành các văn bản và tổ chức tập huấn hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp thực hiện chính sách, dự án, tiểu dự án của Chương trình; trong quá trình thực hiện đã kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Các địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình; trong đó xác định số hộ nghèo dự kiến thoát nghèo có địa chỉ cụ thể, gắn các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, các mô hình giảm nghèo nhân rộng để tổ chức thực hiện…

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vươn lên của người dân, các chương trình, dự án giảm nghèo được triển khai thực hiện có hiệu quả, năm 2019 toàn tỉnh đã giảm được 2,31% hộ nghèo còn 19,57% hộ nghèo. Trong đó tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập chiếm 96,1%; tỷ lệ hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản chiếm 3,9%.

Năm 2020, tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững phấn đấu đạt một số chỉ tiêu cụ thể như: Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,5%, trong đó huyện nghèo giảm 3,5 - 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45%; số lao động được giải quyết việc làm mới đạt 5.000 người; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,5%; tăng thêm 08 trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục và hoàn thành mục tiêu giảm nghèo cho toàn bộ hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công.

Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo năm 2020

Nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đầu tháng 3/2020, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo năm 2020 trong đó đánh giá lại kết quả thực hiện năm 2020 và làm rõ những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện công tác giảm nghèo tại cơ sở để có giải pháp khắc phục, thực hiện tốt hơn trong năm 2020.

Ngay sau Hội nghị triển khai công tác giảm nghèo năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành nâng cao vai trò trách nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, đề ra các giải pháp đồng bộ, toàn diện đảm bảo tính khả thi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Việc tổ chức thực hiện kế hoạch phải thiết thực hiệu quả, thường xuyên kiểm tra, giám sát phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, ngăn chặn kịp thời những quan điểm sai lệch trong việc thực hiện Chương trình.

Để thực hiện đạt các mục tiêu giảm nghèo đề ra, trong năm 2020, tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung và các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong đó, thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo, cận nghèo, tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình sinh kế, dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, thúc đẩy hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia phát triển kinh tế theo hình thức kinh tế tập thể (tổ nhóm, hợp tác xã) gắn kết cộng đồng, phát huy nội lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Đảm bảo hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động góp phần tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững. Thường xuyên hỗ trợ khoa học, kỹ thuật đối với các mô hình sinh kế, dự án sản xuất; tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chính sách, nguồn lực, thị trường về vốn, lao động, đất đai, khoa học kỹ thuật, thị trường và đầu ra của sản phẩm hàng hóa....

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác đào nghề cho lao động nông thôn, tập trung đào tạo nghề theo nhu cầu của các doanh nghiệp, đào tạo nghề cho các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã phát triển sản phẩm liên kết theo chuỗi giá trị. Nâng cao chất lượng dạy nghề, đảm bảo các đối tượng tham gia học nghề có điều kiện tiếp cận với việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp với thực tế. Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm thông qua các kênh vay vốn giải quyết việc làm, tư vấn giới thiệu việc làm trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (xuất khẩu lao động), các chương trình phát triển kinh tế-xã hội. Tập trung làm tốt công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động tại địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo, đảm bảo người dân, đặc biệt là người nghèo được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ giải quyết việc theo quy định.    

Tại Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2020, UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương. Trong đó, yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng mục tiêu, kế hoạch và biện pháp giảm nghèo của xã, phường, thị trấn trên cơ sở Nghị quyết giảm nghèo của huyện, thành phố; đăng ký mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chi tiết cụ thể số hộ nghèo theo nhóm nguyên nhân nghèo, có địa chỉ cụ thể, đưa ra giải pháp phù hợp, phân công trách nhiệm cho các cơ quan, ban ngành và thành viên của xã, phường, thị trấn theo dõi giúp đỡ. Tổ chức thực hiện phối hợp và có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo, xây dựng các mô hình sinh kế, dự án giảm nghèo phù hợp với điều kiện thực tế và mục tiêu của Chương trình; vận động người nghèo, cận nghèo tích cực tham gia các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã để gắn kết cộng đồng, sản xuất liên kết, phát triển kinh tế tập thể. 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, UBND các xã, phường, thị trấn phải tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, đánh giá thực trạng nghèo, phân loại đối tượng, nguyên nhân nghèo trên địa bàn; quản lý, cập nhật theo dõi thường xuyên; xây dựng kế hoạch hộ thoát nghèo cụ thể từng năm để có giải pháp thực hiện. Nghiêm túc chấp hành chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết Chương trình./.

Hương Dịu
Nguồn: