Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững

Thực hiện Nghị quyết số 05 -NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (Nghị quyết số 05-NQ/TU), công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Sau 03 năm (2016 - 2018) thực hiện Nghị quyết, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từ 29,40% năm 2016 xuống còn 21,88% cuối năm 2018 (giảm 7,52%), bình quân mỗi năm giảm 2,51%, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra (Nghị quyết đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2-2,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020).

Đó là kết quả của việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp như: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; thực hiện có hiệu quả các dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền; trong đó có việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Bắc Kạn, công tác kiểm tra, giát sát thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo định kỳ và kế hoạch hàng năm. Trong 03 năm qua, cấp tỉnh đã thực hiện 15 cuộc kiểm tra tại các huyện, thành phố và một số xã về tiến độ thực hiện Chương trình. Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thành lập các đoàn công tác kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, trong đó có lĩnh vực giảm nghèo bền vững; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức 01 cuộc giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Tại cấp huyện, UBND và cơ quan chuyên môn các huyện, thành phố đã thực hiện được 98 đợt kiểm tra; Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã thực hiện được 10 đợt giám sát. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phối hợp cùng các địa phương, cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Chương trình đảm bảo đúng mục tiêu, đạt kết quả theo kế hoạch; đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất để tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh cơ chế, chính sách của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trong thời gian tới, để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 05-NQ/TU đã đề ra, công tác kiểm tra, giám sát là một trong những giải pháp cần tiếp tục được tăng cường thực hiện. Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia các cấp tập trung chỉ đạo sát sao các nội dung của Chương trình giảm nghèo bền vững; xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ kiểm tra, giám sát theo định kỳ việc triển khai các chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo để kịp thời chấn chính những sai sót, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho cơ sở.

Các ngành, các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện gắn với sơ kết, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai chương trình giảm nghèo. Đặc biệt coi trọng vai trò của cấp cơ sở, đảm bảo sự tham gia của người dân trong việc giám sát và đánh giá.

Các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời tư vấn cho người dân thực hiện mô hình phát triển kinh tế hiệu quả

Chính quyền cấp xã tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt thông tin tình hình lao động sản xuất và đời sống của các hộ mới thoát nghèo để kịp thời tư vấn hỗ trợ về vật chất, tinh thần hoặc khi gia đình gặp thiên tai, rủi ro, khó khăn đột xuất hoặc bệnh hiểm nghèo nhằm giảm thiểu tình trạng tái nghèo.

Theo Nghị quyết 05-NQ/TU, tỉnh Bắc Kạn đề ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2 - 2,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020; trong đó các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân từ 3,5 - 4%/năm. Nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, phấn đấu đến năm 2020: 100% người nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 85% hộ nghèo có người từ 15 đến dưới 30 tuổi tốt nghiệp THCS; 98% hộ nghèo có trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; 80% hộ nghèo có nhà ở đảm bảo chất lượng; 95% hộ nghèo đảm bảo về diện tích nhà ở; 95% hộ nghèo có nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 90% hộ nghèo có nhà tiêu hợp vệ sinh; 95% hộ nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông; 90% hộ nghèo có thiết bị phục vụ tiếp cận thông tin.

Hương Dịu
Nguồn: