Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

Ngày 18/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 229/QĐ-UBND phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, tổng số hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh năm 2019 là 15.722 hộ, chiếm 19,56%, tổng số hộ cận nghèo là 9.106 hộ, chiếm 11,34%.

Kết quả rà soát số hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế - xã hội khác năm 2020.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Minh Huyền
Nguồn: