Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kế hoạch nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, năm 2017

Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, năm 2017 (tại Quyết định số 1532/QĐ-UBND).

Theo Kế hoạch, năm 2017, UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức tập huấn cho 180 cán bộ cơ sở và 1400 lượt cán bộ thôn và cộng đồng với tổng kinh phí hơn hai tỷ đồng. Các nội dung tập huấn gồm: Công tác dân tộc; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Dự án 2 - Chương trình 135; nghiệp vụ quản lý tài chính ngân sách và dự án cấp xã đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình 135; nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Chương trình 135.

Xem chi tiết tại đây./.


Bích Huệ (Văn phòng UBND tỉnh)
Nguồn: