Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phân bổ 28.444, 816 triệu đồng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019

Ngày 08/4/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 521/QĐ-UBND phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019.

Tổng nguồn vốn phân bổ là 28.444,816 triệu đồng cho 3 tiểu dự án, trong đó: tiểu dự án 1 hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng duy tu bảo dưỡng công trình 6.355 triệu đồng; tiểu dự án 2 hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo 18.877,816 triệu đồng; tiểu dự án 3 nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở 3.212 triệu đồng.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Hà Mai Lan
Nguồn: