Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pác Nặm: Bình quân giảm hộ nghèo được 4%/năm

Thông qua các chính sách, nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình 135, 30a, nông thôn mới, tín dụng ưu đãi… và sự nỗ lực vươn lên của người dân, giai đoạn 2016 - 2018, tỉ lệ hộ nghèo của huyện Pác Nặm đã giảm từ 50,84% xuống còn 38,84%, bình quân mỗi năm giảm 4%.

Hỗ trợ tạo đất sản xuất như khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang… là những giải pháp đang được huyện Pác Nặm thực hiện để người dân có thêm tư liệu sản xuất, góp phần giảm nghèo tại địa phương (Ảnh: Ruộng bậc thang tại xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm)

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách về giảm nghèo

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cả hệ thống chính trị, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững từ huyện đến xã thường xuyên chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung hỗ trợ cho Chương trình giảm nghèo; các cơ quan, ban, ngành, hội đoàn thể, UBND các xã đã chủ động, tích cực phối hợp tham mưu và hướng dẫn, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu trên địa bàn huyện đồng bộ và hiệu quả, nhờ đó nhìn chung bộ mặt nông thôn có sự chuyển biến tích cực, người nghèo, cận nghèo đã được hưởng đầy đủ các chính sách, dự án giảm nghèo; hệ thống cơ sở hạ tầng tại các xã trên địa bàn huyện từng bước được đầu tư, nâng cấp…

Cụ thể, chính sách hỗ trợ về tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo hộ mới thoát nghèo đã tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện Pác Nặm có thêm nguồn vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Chính sách đào tạo nghề cho người lao động đã từng bước nâng cao tay nghề cho người dân địa phương, qua đó giải quyết việc làm, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình. Giai đoạn 2016 - 2018, Pác Nặm đã giải quyết việc làm cho trên 2.600 lao động; tổ chức đào tạo nghề sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng cho 454 người dân; tạo điều kiện cho 4.330 lượt hộ nghèo, 496 hộ cận nghèo được vay vốn để phát triển sản xuất…

Huyện đã thực hiện hỗ trợ tiền điện cho trên 22.000 lượt hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện cấp thẻ BHYT cho 79.943 lượt người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách xã hội; tạo điều kiện cho con em ở xa trường có chỗ ở và được ăn uống đầy đủ, đảm bảo vệ sinh, đảm bảo thời gian học tập tại trường và học 02 buổi/ngày, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học…


Ảnh: Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Cao Tân, huyện Pác Nặm

Thông qua nguồn vốn Chương trình 30a và 135, từ năm 2016 đến nay, huyện đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mới được 79 công trình, duy tu bảo dưỡng 62 công trình; hỗ trợ phát triển sản xuất được 76 mô hình, dự án giảm nghèo…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện giảm nghèo trên địa bàn huyện Pác Nặm vẫn gặp không ít khó khăn, hạn chế như: Điều kiện sản xuất, đời sống của nhiều hộ dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn; ý thức, trách nhiệm tự vươn lên thoát nghèo của một bộ phận hộ nghèo còn thấp, còn tư tưởng ỷ lại, không muốn thoát nghèo; cơ sở hạ tầng chưa phát triển đồng bộ; trên địa bàn huyện thường xảy ra thiên tai đã tác động đến thu nhập và đời sống của người dân dẫn đến khả năng đóng góp của người dân, cộng đồng vào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo còn hạn chế…

Kiên trì thực hiện mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo 3,5 - 4%/năm

Tuy còn nhiều khó khăn song Pác Nặm vẫn luôn kiên trì phấn đấu thực hiện mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn huyện bình quân mỗi năm từ 3,5 đến 4% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Hiện nay, huyện đang tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách, dự án giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống, giúp người nghèo tiếp cận ngày càng thuận lợi với các dịch vụ xã hội, trước hết là về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh…

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; các ban, ngành, đoàn thể chủ động phối hợp trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở để phát huy vai trò làm chủ của người dân trong thực hiện công tác giảm nghèo ở từng địa phương, trong đó tăng cường sự tham gia của người dân vào mọi hoạt động giảm nghèo, từ việc xác định đối tượng thụ hưởng đến việc lập kế hoạch, triển khai thực hiện ở thôn, bản, xã, việc quản lý nguồn lực, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Từ nay đến hết năm 2020, huyện tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo nhằm tăng thu nhập cho hộ nghèo và cận nghèo, trong đó chú trọng: Hỗ trợ tạo đất sản xuất như khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người nghèo trong phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ các hoạt động chuyển giao kĩ thuật để hướng dẫn cách làm ăn cho hộ nghèo, cận nghèo…

Cùng với đó, tiến hành rà soát, xác định, phân loại từng nhóm hộ nghèo theo nguyên nhân để theo dõi, quản lý và có biện pháp giúp đỡ cho phù hợp, cụ thể như: Đối với nhóm hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội sẽ thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội; đối với nhóm lười lao động, trông chờ, ỷ lại thì đẩy mạnh vận động, tuyên truyền, giáo dục, đồng thời phân công cán bộ, đảng viên, người có uy tín cùng phối hợp với bàn con, dòng họ đến trực tiếp giúp đỡ để thay đổi nhận thức và khuyến khích người nghèo tích cực tham gia lao động sản xuất…/.

Thu Cúc
Nguồn: