Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Những chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết 30a ở Bắc Kạn

Giai đoạn 2009 - 2017, thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ, bộ mặt của 2 huyện Ba Bể và Pác Nặm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng được đầu tư, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện…

Với sự nỗ lực, quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, trong những năm qua, nguồn lực dành cho Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đối với 2 huyện 30a là Ba Bể và Pác Nặm luôn được ưu tiên hàng đầu. Cụ thể, thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, trong giai đoạn 2009 - 2017 với hơn 456 tỷ đồng vốn kế hoạch giao, Bắc Kạn đã đầu tư xây dựng 257 công trình, trong đó có: 73 công trình dân dụng, 63 công trình giao thông, 112 công trình thuỷ lợi; thực hiện duy tu bảo dưỡng 59 công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng... Nhìn chung, các công trình đầu tư có hiệu quả cao, giúp cho nhân dân được thuận tiện giao lưu hàng hóa, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống vật chất, phát huy được những tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

 Xây dựng kênh mương Bản Sáng - Nà Cà, xã Cổ Linh huyên Pác Nặm từ nguồn vốn Chương trình 30a

Cùng với đó, thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ dân tại các huyện 30a, tỉnh cũng đã hỗ trợ một lần chuyển đổi giống, cây trồng có giá trị kinh tế cao cho các hộ dân trên địa bàn 2 huyện 30a với tổng số tiền trên 25.388 triệu đồng; hỗ trợ mua giống vật nuôi trâu, bò, lợn, dê với số tiền 78.122 triệu đồng; hỗ trợ làm chuồng trại với số tiền 1.783 triệu đồng… Hay từ chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, Bắc Kạn đã hỗ trợ cho 14.964 lượt hộ vay vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Những kết quả tích cực đó đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Từ sự “trợ lực” của các chương trình, chính sách ưu đãi của Nhà nước cùng với việc tích cực triển khai các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể quần chúng, các tổ chức chính trị, xã hội, nỗ lực vươn lên của hộ nghèo, đến nay, công tác giảm nghèo tại các huyện 30a đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nếu như đầu năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo của hai huyện Ba Bể và Pác Nặm là 47,25%, thì đến năm 2015 giảm xuống còn 17,99%; bình quân giảm 5,85%/năm.

Tuy nhiên, việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại các huyện 30a trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện nay, trình độ, ý thức của người lao động trên địa bàn 2 huyện 30a của Bắc Kạn vẫn chưa cao, sản xuất hàng hoá chưa phát triển, một số ngành nghề sau khi đào tạo chưa phát huy được tại địa phương. Các mô hình sản xuất và chăn nuôi hiệu quả chưa được triển khai nhân rộng. Chương trình xuất khẩu lao động chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch giao, số lao động xuất khẩu còn thấp. Tâm lý bằng lòng với cuộc sống hiện tại, không quyết tâm vươn nên thoát nghèo của một bộ phận người dân vẫn còn tồn tại, còn trông chờ, ỷ lại vào các chế độ, chính sách và sự đầu tư của Nhà nước…

Với mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo các huyện 30a từ 3,5 - 4%/năm, Bắc Kạn đang nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để các hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, hàng năm tổ chức thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, làm cơ sở để xác định nguyên nhân, nhóm đối tượng nghèo, từ đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Song song với đó thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận thuận tiện với các dịch vụ xã hội, trọng tâm là các dịch vụ xã hội cơ bản; đa dạng hóa các nguồn vốn thực hiện chương trình, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tại các huyện nghèo, xã nghèo, tạo điều kiện để người nghèo phát triển sản xuất, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững tại địa phương…/.

Thu Cúc
Nguồn: