Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2019, huyện Bạch Thông giảm 2,44% hộ nghèo

Năm 2019, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, sự nỗ lực vươn lên của người dân, huyện Bạch Thông giảm được 2,44% hộ nghèo.

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, ngay từ đầu năm 2019, UBND huyện Bạch Thông đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2019, tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện Bạch Thông đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2019 cần xác định rõ mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chi tiết, cụ thể số hộ nghèo theo nhóm nguyên nhân nghèo, có địa chỉ cụ thể, đưa ra giải pháp phù hợp, phân công trách nhiệm cho các cơ quan, ban ngành và thành viên của xã, thị trấn theo dõi, giúp đỡ; phối hợp thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ giảm nghèo, xây dựng các mô hình sinh kế, dự án giảm nghèo phù hợp với điều kiện thực tế; vận động người nghèo, cận nghèo … tích cực tham gia các tổ, nhóm sản xuất, hợp tác xã để gắn kết cộng đồng, phát triển kinh tế tập thể; tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng quy định, đảm bảo phản ánh đúng thực trạng nghèo của từng địa phương…

Trong năm 2019, huyện Bạch Thông tăng cường công tác tuyên truyền nhằm làm thay đổi nhận thức của người dân trong thực hiện giảm nghèo bền vững, khơi dậy ý chí, chủ động vươn lên của người nghèo. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo chung, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được thụ hưởng các chính sách giảm nghèo và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tham gia các tiểu dự án, vay vốn phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo

Sau khi tỉnh giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Bạch Thông đã phân bổ ngay, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, địa phương kịp thời triển khai thực hiện các mô hình, dự án giảm nghèo. Từ nguồn vốn của Chương trình hỗ trợ trên 10,6 tỷ đồng, huyện đã đầu tư 37 công trình hạ tầng; triển khai thực hiện 18 dự án (gồm 15 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và 03 mô hình giảm nghèo) với 242 hộ nghèo, cận nghèo tham gia.

Cùng với đó, Chương trình 135 cũng được huyện Bạch Thông chỉ đạo triển khai có hiệu quả, góp phần giảm nghèo tại các địa phương hưởng lợi từ Chương trình. Đối với tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, từ nguồn kinh phí trên 1,7 tỷ đồng huyện đã phê duyệt triển khai thực hiện 10/15 dự án. Đối với dự án hỗ trợ nhân rộng mô hình giảm nghèo, huyện được phân bổ 486 triệu đồng, đã hỗ trợ 43 hộ nghèo thực hiện mô hình chăn nuôi trâu sinh sản và chăn nuôi gà thương phẩm. Đối với tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, được giao vốn trên 10 tỷ đồng, huyện đã đầu tư thực hiện 19 công trình; trong đó có 12 công trình giao thông, 5 công trình thủy lợi và 02 công trình văn hóa. Đối với nguồn vốn duy tu bảo dưỡng, huyện Bạch Thông được giao 618 triệu đồng, thực hiện duy tu bảo dưỡng 18 công trình giao thông, văn hóa, giáo dục và nước sinh hoạt; dự kiến các công trình bảo dưỡng xong trong tháng 12/2019.

Ngoài ra, huyện Bạch Thông còn chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội; chính sách bảo trợ xã hội cho các đối tượng được quan tâm, thực hiện đúng quy định. Năm 2019, huyện đã tổ chức cấp phát gạo cứu đói 231 hộ nghèo Dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019 với 9,9 tấn gạo, cứu đói giáp hạt 272 hộ với trên 25 tấn gạo; cấp 25.783 thẻ BHYT cho các đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo, dân tộc thiểu số, dân tộc kinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo...

Các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất được thực hiện có hiệu quả góp phần giảm nghèo tại địa phương

Qua rà soát, đến cuối năm 2019, toàn huyện còn 866 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 10,1%; 1.486 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 17,33%, trong đó chủ yếu các hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập với 1.400 hộ (30 hộ khu vực thành thị và 1.370 hộ khu vực nông thôn), chiếm tỷ lệ 94,21% tổng số hộ nghèo. So với năm 2018, hộ nghèo toàn huyện giảm 2,44% (từ 19,77 năm 2018 xuống còn 17,33%), hộ cận nghèo giảm 1,57% (từ 11,67% năm 2018 xuống còn 10,1%).

Các xã có tỷ lệ giảm nghèo cao như: Đôn Phong (giảm 8,76%), Nguyên Phúc (5,54%), Cao Sơn (4,17%), Lục Bình (3,4%), Tú Trĩ (3,02%). Kết thúc năm 2019, toàn huyện có 08 xã, thị trấn có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%, gồm: Quân Bình (3,41%), Quang Thuận (4,85%), Cẩm Giàng (5,92%), thị trấn Phủ Thông (5,95%), Phương Linh (7,8%), Hà Vị (8,51%), Tân Tiến (9,1%), Dương Phong (9,29%).

Năm 2020, huyện Bạch Thông có mục tiêu giảm 2-2,5% hộ nghèo. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án và chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất; thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo./.

Hương Dịu
Nguồn: