Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2018, toàn tỉnh giảm 2,65% hộ nghèo so với năm 2017

Theo Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 của UBND tỉnh (tại Quyết định số 219 /QĐ-UBND ngày 12/02/2019), toàn tỉnh có 17.435 hộ nghèo trong tổng số 79.677 hộ toàn tỉnh, chiếm tỷ lệ 21,88%, giảm 2,65% so với năm 2017, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; có tổng số 9.415 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 11,82%.

Phân tích diễn biến thực trạng hộ nghèo, phân theo nhóm đối tượng và theo dân tộc cho thấy, có 16.594 hộ nghèo về tiêu chí thu nhập, chiếm tỷ lệ 20,82%; 841 hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, chiếm 1,06%; có 16.636 hộ nghèo thuộc dân tộc thiếu số, chiếm 95,42%; có 1.125 hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, chiếm 6,45%; 394 hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, chiếm 2,26%. Số hộ nghèo thuộc dân tộc thiểu số nhiều nhất thuộc dân tộc Dao với 5.793 hộ, tiếp đó là dân tộc Tày (5.320 hộ); dân tộc Mông (3.572 hộ); dân tộc Nùng (1.766 hộ); dân tộc Kinh (788 hộ); dân tộc Sán Chí (134 hộ); dân tộc Hoa (49 hộ) và dân tộc khác (13 hộ). Đây chính là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế - xã hội khác năm 2019./.

Bích Huệ
Nguồn: