Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Năm 2018: Bắc Kạn phấn đấu giảm 2,7% hộ nghèo

Phấn đấu giảm 2,7% hộ nghèo trong năm 2018, tỉnh Bắc Kạn đang quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Xác định giảm nghèo là mục tiêu ưu tiên trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nên ngay từ đầu năm 2018, UBND tỉnh đã phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo cận nghèo năm 2017 để làm cơ sở xây dựng, thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội; kịp thời phân bổ các nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình giảm nghèo; ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2018 làm cơ sở cho các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch của địa phương và triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các huyện, thành phố đều xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2018, xác định số hộ nghèo phấn đấu giảm trong năm đến từng xã, phường, thị trấn (bao gồm hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập và hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản) và phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách từng địa bàn.

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018, tỉnh đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,7%, trong đó huyện nghèo, xã nghèo phấn đấu giảm trên 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40%; số lao động được giải quyết việc làm mới; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%; tỷ lệ hộ được dùng điện đạt 97%; tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước hợp vệ sinh đạt 98%; 86 xã, phường có trạm truyền thanh cơ sở hoạt động tốt.

Năm 2018 tỉnh phấn đấu tỷ lệ hộ được dùng điện đạt 97%

Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền với công tác giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm khơi dậy ý chí, chủ động vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực chương trình giảm nghèo, tập trung nguồn lực và ưu tiên đầu tư trước đối với các địa bàn xã nghèo; triển khai có hiệu quả các chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo; đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ cho người nghèo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát…

Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, 5 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã có trên 1.600 hộ nghèo và 444 hộ cận nghèo, 69 hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất; 3.730 lao động được giải quyết việc làm. Các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, văn hóa thông tin tiếp tục được thực hiện tốt với 196.538 lượt người nghèo và dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách xã hội được hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế; 6.959 lượt học sinh được miễn giảm học phí, 2.383 học sinh được hỗ trợ tiền ăn, 111 học sinh được hỗ trợ tiền ở, 10.253 lượt học sinh được hỗ trợ lương thực và 12 hộ gia đình có thành viên từ 15 đến 30 tuổi tham gia học tập và tốt nghiệp THCS; trên 6.700 đối tượng thụ hưởng được cấp các loại báo, tạp chí; gần 100 người có nhu cầu đã được trợ giúp pháp lý…

Cùng với đó, các dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, như: Chương trình 30a; chương trình 135; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135; truyền thông về giảm nghèo về thông tin; dự án nâng cao năng lực giám sát đánh giá chương trình đang được các địa phương triển khai thực hiện trên cơ sở kinh phí đã được phân bổ từ đầu năm.

Hiện nay, các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo, quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu đã đề ra; tập trung triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…/.

Hương Dịu
Nguồn: