Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Na Rì giảm 3,54% số hộ nghèo

Năm 2019, công tác giảm nghèo của huyện Na Rì tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Theo kết quả công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, huyện còn 2.506 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 24,85%, giảm 3,54% so với năm 2018 và đạt 108,9% kế hoạch tỉnh giao. Số hộ cận nghèo 1.368 hộ, chiếm tỷ lệ 13,56%, giảm 1,52% so với năm 2018.

Người dân xã Kim Lư được hỗ trợ thực hiện dự án trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai trên địa bàn huyện đã có những tác động tích cực đến sự phát triển của địa phương. Việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách đã góp phần đạt được các chỉ tiêu của Nghị quyết, kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo các xã, thôn ĐBKK thuộc Chương trình 135 qua các năm giảm dần; thu nhập bình quân đầu người tăng, đời sống nhân dân được cải thiện, duy trì ổn định số học sinh đến trường, số xã làm chủ đầu tư các công trình, dự án tăng lên.

Ngoài sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, nhiều địa phương đã có chuyển biến tích cực trong cả cách lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân chủ động cải tạo đất, đầu tư sản xuất nhiều mặt hàng nông, lâm sản giá trị kinh tế cao thành hàng hóa, phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình ngày càng được quan tâm, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo. Năm 2019, qua rà soát, nhiều địa phương thực hiện kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt và vượt kế hoạch đề ra, điển hình như: Côn Minh, Hảo Nghĩa, Lương Hạ, Kim Lư, Văn Học, Lam Sơn, Lạng San và thị trấn Yến Lạc.

Song bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm, diễn biến tình hình về thời tiết, dịch bệnh ngày càng phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn. Hoạt động khuyến nông mới tập trung vào xây dựng mô hình để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, chưa có nhiều mô hình tổng hợp, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, tổ chức quản lý sản xuất, xúc tiến thị trường. Việc thành lập nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết phát triển sản xuất ở một số xã, thị trấn còn gặp nhiều khó khăn. Công tác tổng kết, nhân rộng các mô hình còn hạn chế.

Trong năm, huyện đã tạo việc làm cho 470 người, trong đó xuất khẩu lao động 35 người; tổ chức được 04 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 120 học viên tham gia. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã được các cấp ngành quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên kế hoạch sử dụng lao động tại chỗ sau đào tạo nghề vẫn hạn chế. Vẫn còn một bộ phận người dân có tư tưởng trông chờ ỷ lại.

          Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, huyện Na Rì chỉ đạo các xã thực hiện tốt việc quy hoạch phát triển sản xuất, lựa chọn sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực, có lợi thế ưu tiên chỉ đạo phát triển; tiếp tục căn cứ các chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng, thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác giảm nghèo, thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới;khuyến khích, ưu tiên kêu gọi và thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho người dân./.

Thu Trang
Nguồn: