Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng giai đoạn 2019-2020

Ngày 01/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2141/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng giai đoạn 2019-2020.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa” chăm sóc người có công với cách mạng; Huy động, tập trung các nguồn lực thực hiện trợ giúp các hộ nghèo có thành viên đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thoát nghèo bền vững, đảm bảo hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư tại cộng đồng nơi cư trú; Đồng thời làm chuyển biến nhận thức và nâng cao trách nhiệm giảm nghèo của hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có côngcùng với sự trợ giúp của nhà nước, cộng đồng xã hội tự vươn lên thoát nghèo bền vững.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch./.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Minh Huyền
Nguồn: