Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019

Ngày 07/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, phát triển nguồn nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội; từng bước nâng cao đời sống cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chương trình; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động của Chương trình giảm nghèo nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giảm nghèo bền vững trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh phấn đấu năm 2019 giảm 2,5% tỷ lệ hộ nghèo, trong đó huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 42%; Số lao động được giải quyết việc làm mới là 5.000 người; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 96%; Tỷ lệ hộ được dùng điện 97,5%; Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 98%.                                      

Để đạt được những mục tiêu nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành nâng cao vai trò trách nhiệm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, đề ra các giải pháp đồng bộ, toàn diện đảm bảo tính khả thi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Việc tổ chức thực hiện kế hoạch phải thiết thực hiệu quả, thường xuyên kiểm tra, giám sát phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, ngăn chặn kịp thời những quan điểm sai lệch trong việc thực hiện Chương trình./.

Minh Huyền, Phòng Văn xã - Ngoại vụ
Nguồn: