Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018

Ngày 22/8/2017, Chính phủ ban hành kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018 (tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg).

Mục tiêu của kế hoạch: 100% các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục rà soát, đánh giá tác động việc thực hiện chính sách, đề xuất các nội dung chính sách cần tích hợp, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ theo hướng tập trung, gọn đầu mối, giảm bớt số lượng văn bản, tránh trùng chéo, không dàn trải, đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu, nội dung kế hoạch đề ra;

Rà soát, tích hợp chính sách bảo đảm phù hợp với định hướng cơ chế, chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng hợp, đánh giá kết quả rà soát, tích hợp chính sách, báo cáo Chính phủ và Quốc hội trong năm 2018.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Hoàng Quyết
Nguồn: