Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Ngân Sơn nỗ lực giảm nghèo

Sau 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Ngân Sơn giảm được 12,74% (từ 50,96% đầu năm 2016 xuống còn 38,22% cuối năm 2018). Kết quả đáng mừng trên cho thấy những giải pháp đồng bộ của huyện trong công tác giảm nghèo đã tạo “bàn đạp” để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ngân Sơn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế

Theo kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020), toàn huyện có 3.651 hộ nghèo, chiếm 50,96% và 779 hộ cận nghèo, chiếm 10,87%. Nguyên nhân khiến tỷ lệ hộ nghèo cao được xác định là do địa hình vùng cao, các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa chia cắt, nhiều hộ nghèo, cận nghèo còn thiếu đất sản xuất, thiếu vốn, thiếu phương tiện sản xuất, một số hộ nghèo do trong gia đình có người ốm đau thường xuyên, bệnh tật... Cùng với đó, hộ nghèo, cận nghèo chưa có ý thức tự giác, nỗ lực vươn lên; trình độ sản xuất, thâm canh còn hạn chế; chưa chủ động tiếp cận và ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả giống cây trồng, vật nuôi. Một số hộ nghèo còn lười lao động, trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước và sự giúp đỡ của cộng đồng…

Trước thực trạng trên, Ngân Sơn đã đề ra những giải pháp cụ thể và ban hành các văn bản nhằm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo trên địa bàn sát với tình hình thực tế. Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ban hành nhiều  nghị quyết, kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia để tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo. Các chính sách hỗ trợ tập trung vào việc phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông - lâm nghiệp, gắn sản xuất nông nghiệp với sản xuất hàng hóa.

Cùng với đó, huyện cũng huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư, các chương trình, dự án để lồng ghép thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa, sản xuất cây vụ đông; hỗ trợ giống lúa lai, ngô lai cho các hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135; sắp xếp, ổn định dân cư; hỗ trợ trồng rừng sản xuất; hỗ trợ vắc-xin và công tiêm phòng bệnh cho gia súc; khuyến khích phát triển hợp tác xã, kinh tế trang trại, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao; triển khai tốt các chương trình khuyến nông, khuyến lâm…

Ngân Sơn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chính sách giảm nghèo cho người dân như: Tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm và xuất khẩu lao động, chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục; hỗ trợ về tiền điện, nhà ở cho hộ nghèo và các chính sách hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 633/QĐ-TTg và Quyết định 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt hộ nghèo được tiếp cận và thụ hưởng...

Với những giải pháp thiết thực kể trên, đến hết năm 2018, 100% người nghèo, người cận nghèo của huyện đã được cấp thẻ BHYT; 95,68% hộ gia đình có nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; 100% xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân…

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và các chính sách hỗ trợ giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2018 đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ngân Sơn. Tỷ lệ hộ nghèo ngày một giảm, chất lượng cuộc sống nhân dân dần được cải thiện… Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của huyện, người dân ở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn vẫn còn khó khăn; tình trạng thiếu việc làm ở nông thôn vẫn còn; chất lượng các dịch vụ y tế, giáo dục, thông tin truyền thông… vẫn thấp; thu nhập của người dân chưa thực sự ổn định.

Phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn còn tồn tại, trong thời gian tiếp theo, huyện Ngân Sơn xác định: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức để người dân tự nguyện vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; huy động sức mạnh tổng hợp, vận động mọi nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm cho người nghèo theo hướng giảm dần chính sách hỗ trợ trực tiếp, cho không sang tăng dần cho vay, hỗ trợ có điều kiện, có hoàn trả nhằm tăng tính tự chủ của hộ nghèo.

Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao; khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển thương mại, dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu mua, tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn; tiếp tục thực hiện các dự án, công trình, giải ngân các nguồn vốn đầu tư và thực hiện tốt công tác quy hoạch; tập trung các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất…/.

Thu Cúc
Nguồn: