Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Huyện Chợ Mới với chương trình tín dụng giảm nghèo

Từ đầu năm đến nay, huyện Chợ Mới đã quan tâm thực hiện các chính sách tín dụng đối với hộ nghèo.

Ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) huyện thực hiện tốt việc tuyên truyền, triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngân hàng CSXH huyện đã triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn của cấp trên tạo thuận lợi trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Các tổ chức, đoàn thể nhận ủy thác thực hiện tốt việc củng cố hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn, cho vay, đôn đốc hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, vốn vay phát huy hiệu quả, hộ vay trả gốc, lãi đúng kỳ hạn.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng dư nợ các chương trình cho vay của Ngân hàng CSXH huyện là trên 233,6 tỷ đồng, đạt 93,35% chỉ tiêu kế hoạch, tăng trên 11,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Toàn huyện có 554 hộ nghèo và 223 hộ cận nghèo được vay vốn từ chính sách tín dụng ưu đãi. Giải ngân vốn vay giải quyết việc làm là 122 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch và vốn cấp mới cho người lao động vay đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 30 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 18 hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà ở, với tổng số tiền là 45 triệu đồng.

6 tháng đầu năm, toàn huyện có 554 hộ nghèo và 223 hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi của
Ngân hàng CSXH huyện

Để thực hiện tốt chương trình tín dụng giảm nghèo, đồng thời quản lý và giám sát các hộ vay vốn sử dụng đồng vốn đúng mục đích, đảm bảo phát huy hiệu quả, Ngân hàng CSXH huyện Chợ Mới đang tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, đặc biệt là ở những nơi khó khăn, có nhiều hộ nghèo; tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đưa vốn tín dụng chính sách của Nhà nước đến tận tay người thụ hưởng một cách nhanh chóng, thông suốt, bảo đảm công khai, dân chủ; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức giúp cho người dân nhận thức đúng đắn, trách nhiệm của người vay trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả./.

Hương Lan
Nguồn: