Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hơn 9.000 lượt người dân tại cộng đồng và cán bộ cơ sở được tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ nguồn vốn Chương trình 135

Thực hiện Tiểu dự án 3Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; thôn bản đặc biệt khó khăn” thuộc Dự án 2 Chương trình 135, từ năm 2016 đến năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương tổ chức được 179 lớp đào tạo, 05 cuộc tham quan, học tập với 9.447 lượt học viên tham gia, trong đó có 357 lượt cán bộ công chức các xã; 4.576 lượt cán bộ thôn, người có uy tín; 4.458 lượt là người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đại diện tổ nhóm…, với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng.

Thông qua các lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ tại các xã đặc biệt khó khăn được bồi dưỡng, nâng cao về nghiệp vụ quản lý tài chính ngân sách và dự án cấp xã đối với các công trình 135; quy trình triển khai dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; vấn đề tạo việc làm công; nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng; kỹ năng thực hiện gói thầu theo cơ chế đặc thù và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho cộng đồng, cán bộ cơ sở..., qua đó, tham mưu cho UBND xã thực hiện tốt nhiệm vụ là chủ đầu tư dự án./.

Bích Huệ
Nguồn: