Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn được Trung ương hỗ trợ 761.692 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển) để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ tại 03 huyện nghèo (Ba Bể, Pác Nặm, Ngân Sơn).

Giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020, tỉnh Bắc Kạn được Trung ương hỗ trợ 761.692 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển) để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ tại 03 huyện nghèo (Ba Bể, Pác Nặm, Ngân Sơn).

Từ nguồn vốn này cùng với huy động nguồn lực từ cộng đồng, các huyện nghèo đã thực hiện đầu tư 279 công trình, gồm 108 công trình đường giao thông, 93 công trình kênh mương thủy lợi, 10 công trình đường điện, 15 công trình trạm y tế, 51 công trình trường học, 02 công trình chợ xã. Kết quả giải ngân đến nay được 630.008 triệu đồng, đạt 82,7% so với kế hoạch giao.

Bên cạnh đó, từ năm 2010 đến năm 2020, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước đã hỗ trợ 121.175 triệu đồng cho 02 huyện nghèo (Ba Bể, Pác Nặm) để thực hiện 59 hạng mục cơ sở hạ tầng, gồm 43 công trình trường học và 16 công trình trạm y tế. Hiện nay đã giải ngân được 121.175/125.175 triệu đồng, các công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đảm bảo đúng tiến độ cam kết.

Nguồn vốn bố trí từ Trung ương cũng như hỗ trợ của các Tập đoàn kinh tế là nguồn lực quan trọng để hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn các huyện nghèo của tỉnh Bắc Kạn; từng bước cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tình hình kinh tế - xã hội tại các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn đã thay đổi đáng kể, nhất là cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh, tạo cơ hội tiếp cận dịch vụ sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần tăng thu nhập của người dân và cải thiện cuộc sống của người nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo huyện Pác Nặm năm 2009 là 52,08% (theo chuẩn nghèo cũ); năm 2019 là 35,17% (theo chuẩn nghèo mới); huyện Ba Bể năm 2009 là 37,17%; năm 2019 là 22,66%. Huyện Ba Bể đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận thoát nghèo năm 2018./.

Tác giả:  Bích Huệ
Nguồn: