Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gần 4000 lượt cán bộ cơ cở và cộng đồng được đào tạo, nâng cao năng lực từ nguồn vốn Chương trình 135

Thực hiện Tiểu dự án 3Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; thôn bản đặc biệt khó khăn” thuộc Dự án 2 Chương trình 135, từ năm 2016 đến năm 2018, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương tổ chức được 05 lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho 354 lượt cán bộ cơ sở, trong đó 344 cán bộ là người dân tộc thiểu số; tổ chức 133 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cộng đồng với 6.717 lượt người tham dự, trong đó3.580 lượt cán bộ thôn; 3.137 lượt là người dân tộc thiểu số.

Tại các lớp tập huấn, cán bộ cơ sở đã được bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ quản lý tài chính ngân sách và dự án cấp xã đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình 135; nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Chương trình 135; quy trình triển khai dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã thuộc Chương trình 135. Cán bộ thôn và người dân được tiếp cận với các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình; được bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng ở các xã thuộc Chương trình 135, kỹ năng lập kế hoạch thực hiện Chương trình 135 có sự tham gia của cộng đồng, người nghèo, phụ nữ…

Tổng kinh phí chi cho đào tạo, tập huấn là 7.638 triệu đồng./.

Bích Huệ
Nguồn: