Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Giai đoạn 2009 - 2017, thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ, bộ mặt của 2 huyện Ba Bể và Pác Nặm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng được đầu tư, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện…

Xem tiếp


Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, năm 2017 (tại Quyết định số 1532/QĐ-UBND).

Xem tiếp


Những năm qua, vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tạo đà cho nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện Pác Nặm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, trở thành điểm tựa vững chắc cho người nghèo tại địa phương.

Xem tiếp


Thời gian qua, hàng ngàn hộ gia đình trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Xem tiếp


Ngày 15/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2017 (tại Quyết định số 1427/QĐ-UBND).

Xem tiếp


Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương, những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Ba Bể đã làm tốt công tác cho vay hộ nghèo, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của người dân, góp phần vào công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Xem tiếp


Ngày 22/8/2017, Chính phủ ban hành kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018 (tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg).

Xem tiếp


Ngày 22/8/2017, Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 1258/QĐ-TTg).

Xem tiếp


Thời gian qua, huyện Chợ Mới đã thực hiện đồng bộ nhiều chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

Xem tiếp


Từ đầu năm đến nay, huyện Chợ Mới đã quan tâm thực hiện các chính sách tín dụng đối với hộ nghèo.

Xem tiếp

1234567