Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 596/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững huyện Ngân Sơn giai đoạn 2018-2020 (sau đây gọi tắt là Đề án).

Đề án tập trung: Hỗ trợ đầu tư 26 công trình giao thông, 03 công trình y tế, 05 công trình giáo dục, 04 công trình thủy lợi, duy tu bảo dưỡng 18 công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu sản xuất, giao thương và dân sinh; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: thực hiện 12 dự án trồng trọt, 30 dự án chăn nuôi, 11 mô hình chăn nuôi và trồng trọt, hỗ trợ vác xin tiêm phòng cho đàn gia súc; Hỗ trợ 72 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tổ chức 03 buổi tư vấn và cung cấp thông tin thị trường lao động.

Với việc thực hiện Đề án nêu trên, đến năm 2020 huyện Ngân Sơn sẽ đạt được một số chỉ tiêu về giảm nghèo như: Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 28%-30%; Tăng thu nhập bình quân đầu người lên 28 triệu đồng/người/năm; Tăng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 352 tỷ đồng, huyện có 03 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp gắn với chuỗi giá trị; Hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới tiêu chủ động cho 80% diện tích đất sản xuất nông nghiệp; Đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện quanh năm tới các xã, cơ bản có đường ô tô tới các thôn, bản đã được quy hoạch; Phấn đấu có 3/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% các xã, thị trấn duy trì phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục cho trẻ Mầm non 05 tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, duy trì tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đúng độ tuổi bậc Tiểu học đạt trên 99%; Phấn đấu 11/11 trạm y tế đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế, duy trì tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế trên 99%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 13%; Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, thôn, bản; Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt 100% kế hoạch giao, trung bình mỗi năm tạo việc làm mới cho 400 lao động nông thôn trở lên; Tổ chức đào tạo kỹ năng nghiệp vụ truyền thông cho 100% cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền cấp xã; Phấn đấu có từ 01 đến 02 xã, 12 đến 15 thôn hoàn thành mục tiêu CT135.

Thông tin chi tiết xem tạitệp đính kèm./.

Minh Huyền
Nguồn: