Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Ngày 8/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1752/UBND-VXNV về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo:

1. Các sở, ban, ngành của tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được phân công chủ trì chỉ đạo tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo; các dự án, tiểu dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tiếp tục triển khai thực hiện và lồng ghép các hoạt động của ngành với Chương trình giảm nghèo để thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các dự án phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ, thúc đẩy người nghèo tích cực tham gia phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập phấn đấu thoát nghèo bền vững.

2. Các ngành, các cấp tập trung đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức đối với người dân về công tác giảm nghèo để người dân biết và hiểu được các chính sách hỗ trợ, quyền lợi, trách nhiệm trong việc thực hiện Chương trình giảm nghèo. Tổ chức tập huấn hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giới thiệu những mô hình/dự án thành công để người dân học tập ứng dụng vào sản xuất.

3. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình giảm nghèo tại địa phương; Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo nâng cao thu nhập cho người nghèo; các giải pháp hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, thông tin,...); quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho huyện nghèo, xã, thôn/bản đặc biệt khó khăn; kịp thời giải ngân nguồn vốn của Chương trình đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch giao; Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình đảm bảo chi tiết, cụ thể, sát với tình hình thực tế; xác định phân loại số hộ nghèo dự kiến thoát nghèo; số mô hình, dự án triển khai, số hộ tham gia; số lao động được đào tạo nghề, giải quyết việc làm; số công trình triển khai thực hiện...; phân bổ nguồn kinh phí thực hiện để từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Chương trình; Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra đôn đốc công tác lập kế hoạch của cấp xã; Hàng năm trên cơ sở số kinh phí được thông báo chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, thủ tục, kế hoạch gửi các ngành chức năng cấp tỉnh để làm căn cứ xây dựng phương án chi tiết phân bổ vốn kịp thời; Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đối với người lao động; triển khai tốt công tác đào tạo nghề từ khâu xác định nhu cầu đào tạo đến tổ chức thực hiện; Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng kinh tế hỗ trợ cấp xã định hướng, lựa chọn các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo phù hợp với quy hoạch sản xuất của địa phương, nhu cầu thị trường và gắn với tiêu thụ sản phẩm và Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (Chương trình OCOP).

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên để đảm bảo thực hiện đạt và vượt mục tiêu Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Minh Huyền
Nguồn: