Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012-2018

Ngày 06/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 103/BC-UBND về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018.

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn vùng DTTS và miền núi là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn miền núi, cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn các huyện nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn. Đời sống người dân từng bước được nâng lên, người nghèo, đồng bào DTTS được tiếp cận với các dịch vụ xã hội tại địa phương.

          Đến năm 2018, toàn bộ 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 104 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; 85 trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục; 96% dân số được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh....

          Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm: Giai đoạn 2011 - 2015, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm từ 49,16% năm 2011 xuống còn 19,54% cuối năm 2015 (giảm 29,62%), bình quân mỗi năm giảm 5,92%; Giai đoạn 2016-2018 tỷ lệ giảm hộ nghèo giảm 7,52%, bình quân mỗi năm giảm 2,51%.

Kết quả đạt được nêu trên cho thấy các chính sách hỗ trợ giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã tác động rất lớn đến mục tiêu giảm nghèo của tỉnh. Mặc dù vậy, có một bộ phận hộ nghèo là dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn thường xuyên gặp thiên tai, rủi ro nên rất khó khăn trong việc vươn lên thoát nghèo. Vì vậy, trong thời gian tới, việc triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo sẽ giúp cho người tỉnh Bắc Kạn có thêm điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững./.

Minh Huyền, Phòng Văn xã - Ngoại vụ
Nguồn: