Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình 135 tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi

Năm 2016, tỉnh Bắc Kạn có 58 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), xã an toàn khu (ATK), 50 thôn ĐBKK thuộc diện thụ hưởng Chương trình 135. Từ năm 2017 đến nay, có 60 xã (trong đó có 54 xã ĐBKK, 06 xã ATK) và 153 thôn ĐBKK thuộc 41 xã khu vực II thuộc diện thụ hưởng Chương trình 135.

Tiếp nối Chương trình 135 giai đoạn 2011 – 2015, dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, được nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn tích cực hưởng ứng thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo; lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh làm Phó Trưởng Ban chỉ đạo điều hành chung; Ban Dân tộc tỉnh làm cơ quan Thường trực Chương trình 135; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối quản lý Tiểu dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện. Hằng năm, cơ quan thường trực các hợp phần của cấp tỉnh, cấp huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra về tiến độ triển khai thực hiện Chương trình tại cơ sở.

Từ năm 2016 - 2018, bằng nguồn vốn của Chương trình với trên 300 tỷ đồng cùng với vốn ngân sách địa phương và huy động nguồn lực từ cộng đồng, tại địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, xã ATK và thôn đặc biệt khó khăn đã đầu tư xây dựng được 626 công trình hạ tầng, trong đó có 337 công trình giao thông; 127 công trình thủy lợi; 06 công trình điện; 84 nhà sinh hoạt cộng đồng; 01 công trình y tế; 45 công trình giáo dục; 19 công trình nước sinh hoạt; 07 công trình khác. Thực hiện duy tu bảo dưỡng 497 công trình.

Công trình thủy lợi đầu tư tại xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

Thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, đã có 21.233 lượt hộ nghèo được hỗ trợ mua giống cây trồng, giống vật nuôi, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ làm chuồng trại; hỗ trợ xây dựng mô hình và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Đối với hợp phần đào tạo, đã có trên 7.000 lượt cán bộ, xã thôn và cộng đồng được tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về công tác dân tộc và giảm nghèo; nghiệp vụ quản lý tài chính; tạo việc làm công; quy trình thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất; nghiệp vụ giám sát đầu tư cộng đồng; các bước thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù; kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi.

Thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ cơ sở và cộng đồng đã được trang bị, bổ sung, nâng cao kiến thức quản lý đầu tư và kỹ năng quản lý điều hành để tham gia xây dựng kế hoạch, quản lý, giám sát thực hiện Chương trình.

Tập huấn, hướng dẫn trộn thức ăn chăn nuôi tại thôn Bản Duồng, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn

Chương trình 135 được triển khai trên địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Chương trình đã giúp cho các hộ nghèo tiếp cận cây, con giống, vật tư phân bón và những tiến bộ khoa học trong chăn nuôi và trồng trọt, từng bước tăng năng suất cây trồng, nâng cao thu nhập. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số được cải thiện và nâng lên rõ rệt; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 30,4 triệu đồng, tăng 5,3 triệu đồng so với năm 2015. Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn ngày càng được hoàn thiện, với một diện mạo mới. Hiện nay, 100% số xã trong tỉnh có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% số xã có điện lưới quốc gia; trên 97% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 96,5% số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 104/122 xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã;80% số xã có cơ sở vật chất trường học đạt chun nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm từ 29,4% cuối năm 2015 xuống còn 21,88% cuối năm 2018, mỗi năm giảm bình quân 2,51%.

Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định đây là Chương trình hợp lòng dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ; từng nội dung đầu tư, hỗ trợ đã tác động mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở vùng dân tộc và miền núi. Tuy nhiên trên thực tế, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn là vùng có điều kiện sống khó khăn nhất của tỉnh, vẫn còn tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, thiếu đất ở, thiếu việc làm, thu nhập và chất lượng nguồn nhân lực thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, thoát nghèo thiếu bền vững, địa hình hiểm trở, thiên tai khắc nghiệt, dịch bệnh bất thường...Đây chính là những khó khăn, thách thức không nhỏ, đòi hỏi trong thời gian tới cần có sự quan tâm vào cuộc tích cực hơn nữa, hiệu quả hơn nữa của các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở để tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào vùng dân tộc miền núi./.

Bích Huệ
Nguồn: