Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chương trình 135 góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng miền núi

Những năm qua, nhờ thực hiện tốt Chương trình 135, diện mạo vùng dân tộc và miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có những chuyển biến tích cực, trong đó có cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể.

Tại Bắc Kạn, giai đoạn 2016 - 2020 có 60 xã và 153thôn đặc biệt khó khăn được thụ hưởng Chương trình 135 theo Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định 414/QĐ-UBDT ngày 11/7/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

Xây dựng công trình thủy lợi từ nguồn vốn Chương trình 135 tại huyện Pác Nặm

Giai đoạn 2016 - 2019, tổng nguồn vốn đầu tư hỗ trợ cho Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trên 442 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, UBND tỉnh tiếp tục phân bổ đầu tư xây dựng 758 công trình cơ sở hạ tầng, trong đó: Có 412 công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh; 156 công trình cải tạo, xây mới các công trình thủy lợi nhỏ; 06 công trình cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất; 105 công trình trạm chuyển tiếp phát thanh xã, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; 02 công trình y tế; 46 công trình trường, lớp học (công trình giáo dục); 22 công trình phục vụ nước sinh hoạt cho người dân và 09 công trình hạ tầng khác do cộng đồng đề xuất. Cùng với đó thực hiện duy tu bảo dưỡng 642 công trình hạ tầng cơ sở.

Nhìn chung, công tác tổ chức triển khai thực hiện Tiểu dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đảm bảo công khai, dân chủ. Hằng năm, danh mục các công trình hạ tầng đầu tư và công trình duy tu bảo dưỡng được đề xuất xây dựng đều được lựa chọn từ cơ sở, thông qua thôn, xã tham gia lựa chọn đề xuất. Trong quá trình triển khai thực hiện các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương, tỉnh đã huy động thêm các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, đôn đốc tiến độ thi công gắn với tăng cường quản lý chất lượng xây dựng công trình. Công tác chuẩn bị đầu tư và đầu tư xây dựng được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Trong quá trình triển khai thực hiện có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan chuyên môn, của xã, thôn nên các công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng và kịp thời nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng theo kế hoạch. Các công trình sau khi đưa vào sử dụng đã phát huy được hiệu quả thiết thực, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các xã vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, giao lưu hàng hoá, phát triển sản xuất, ổn định đời sống đồng bào các dân tộc…, từ đó củng cố thêm lòng tin của nhân dân các dân tộc vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Sở, ban, ngành, các địa phương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của cộng đồng các dân tộc, Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cơ bản đạt được những kết quả nhất định. Nhất là hợp phần hỗ trợ cơ sở hạ tầng đã góp phần mang lại một diện mạo mới cho các xã còn khó khăn của tỉnh. Đến nay, 95% số xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; 90% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, 100% trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; các công trình thủy lợi nhỏ được đầu tư đáp ứng 75 - 80% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hàng năm đạt trên 86%; 100% xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; 98% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh… Đến hết năm 2019, tỉnh Bắc Kạn có 02 xã và 36 thôn được công nhận đã hoàn thành mục tiêu của Chương trình 135.

Không chỉ tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng mà Bắc Kạn xác định công tác dân tộc nói chung và thực hiện Chương trình 135 nói riêng là nhiệm vụ quan trọng, là việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị, hướng tới giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn. Vì vậy, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện Chương trình, gắn mục tiêu Chương trình với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống dân cư khu vực nông thôn. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân nhất là người nghèo, có ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo, loại bỏ tư tưởng không muốn thoát nghèo; tạo điều kiện để người nghèo được tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với sử dụng hiệu quả nguồn vốn Trung ương phân bổ thực hiện Chương trình 135, tỉnh sẽ tập trung huy động các nguồn lực kinh phí khác để hoàn thành các mục tiêu Chương trình 135 đã đề ra; không gây thất thoát, thực hiện công khai, minh bạch các nguồn kinh phí; tăng cường công tác kiểm tra giám sát thường xuyên, định kỳ để kịp thời ngăn chặn các sai phạm có thể xảy ra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình; tổ chức tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình; làm tốt công tác thi đua khen thưởng để kịp thời động viên những tổ chức cá nhân điển hình, tích cực, khắc phục những hạn chế để thực hiện Chương trình tốt hơn trong thời gian tiếp theo./.

Thu Cúc
Nguồn: