Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2017

Ngày 15/9/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2017 (tại Quyết định số 1427/QĐ-UBND).

Thông qua việc rà soát nhằm đánh giá thực trạng đời sống nhân dân ở từng địa phương; kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2017; phân tích, thống kê, cập nhật thông tin, xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và các chiều thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin) để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2018.

Công tác rà soát tiến hành từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 15 /12/2017.

Xem chi tiết tại đây./.

Bích Huệ (Văn phòng UBND tỉnh)
Nguồn: