Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Ngày 06/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1568/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Mục đích của Kế hoạch là nhằm điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo định kỳ xác định thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo ở từng địa phương phục vụ công tác đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019; qua đó phân tích, thống kê lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các chiều thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin) để làm cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2019; đồng thời cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý theo quy định.

Theo Kế hoạch nêu trên, Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh được giao chủ trì tổ chức thực hiện và hướng dẫn triển khai Kế hoạch.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Minh Huyền
Nguồn: