Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển đàn lợn giống Móng Cái thuần trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 - 2015

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Nguồn: