Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế Chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2019

Nhằm thống nhất trong việc chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019 tại Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 14 thang 5 năm 2019.

Theo đó, việc tổ chức thực hiện kế hoạch phải thiết thực, hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, giám sát để phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế./.

Nông Cúc
Nguồn: