Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019 tại Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 14 thang 5 năm 2019.

Xem tiếp