Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Nguồn: