Skip Ribbon Commands
Skip to main content

35855

Những chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết 30a ở Bắc Kạn

Giai đoạn 2009 - 2017, thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ, bộ mặt của 2 huyện Ba Bể và Pác Nặm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng được đầu tư,...

Chợ Đồn: Xóa đói giảm nghèo từ nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội

Thời gian qua, hàng ngàn hộ gia đình trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Ngân hàng Chính sách xã hội Ba Bể góp phần vào công tác giảm nghèo

Nhận thức rõ vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương, những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Ba Bể đã làm tốt công tác cho vay hộ...

Chợ Mới: Lồng ghép nhiều chương trình giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, huyện Chợ Mới đã thực hiện đồng bộ nhiều chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống cho người dân.

Huyện Chợ Mới với chương trình tín dụng giảm nghèo

Từ đầu năm đến nay, huyện Chợ Mới đã quan tâm thực hiện các chính sách tín dụng đối với hộ nghèo.

Tin tức giảm nghèo

Những chuyển biến tích cực trong thực hiện Nghị quyết 30a ở Bắc Kạn

Giai đoạn 2009 - 2017, thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ, bộ mặt của 2 huyện Ba Bể và Pác Nặm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng được đầu tư,...